Year Name of Principal
1952 - '53 Prof V. S. Jayaraman
1953 - '62 Prof D. S. Venkanna
1962 - '64 Prof P. S. Manisundram
1964 - '65 Prof A. V. Raghavachar
1965 - '71 Prof W. P. Vijayaraghavan
1971 - '76 Prof S. Srinivasan
1976 - '77 Dr.R. Sridhara Rao
1977 - '84 Prof N. M. Janardhan
1984 - '85 Prof S. Narayanasamy
1985 - '86 Prof M. M. Rahman
1986 - '87 Dr. T. S. Natesan
1987 - '88 Dr. Ing. S. R. Srinivasan
1988 - '91 Prof A. N. Thomas
1991 - '93 Prof K. N. Shanmugasundaram
1993 - '96 Dr. P. Balakrishnan
1996 - '98 Dr. E. Ramasamy
1999 - 2000 Dr. T. R. Thyagarajan
2000 - '05 Dr. V. M. Periasamy
2005 - '06 Dr. R. Lakshmipathy
2006 - '09 Dr. R. Sundrarajan
2009 - '11 Dr. V. Sekaran
2011 - '12 Dr. P. N. Neelakantan
2012 - '16 Prof.A.Mala